Verminderd inschrijvingsgeld

Je kan in aanmerking komen voor verminderd inschrijvingsgeld in de volgende gevallen:
Je bent 18 tot 24 jaar.Je hebt automatisch recht op het verminderde tarief voor volwassenen. Hiervoor hoef je geen attest te hebben.
Je bent jonger dan 18 jaar.Je hebt recht op verminderd inschrijvingsgeld als jij, of iemand anders die gedomicilieerd is op hetzelfde adres al inschrijvingsgeld heeft betaald bij ons of in een andere academie of conservatorium voor deeltijds kunstonderwijs (muziek-woord-dans-beeldende en audiovisuele kunsten).
Bezorg ons hiervoor het inschrijvingsbewijs van de andere academie.
Je bent uitkeringsgerechtigd werkloos.Haal bij de VDAB of RVA een attest ‘aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het Deeltijds Kunstonderwijs gedateerd in de maand september 2018.
Je ontvangt een leefloon.Hiervoor leg je een attest van het OCMW voor.
Je ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen
of een rentebijslag.
Hiervoor leg je een attest van de Rijksdienst voor Pensioenen voor.
Je krijgt een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
Breng ons een attest van je ziekenfonds gedateerd in september 2018.
Je bent erkend als persoon met een handicap én ontvangt een uitkering van de FOD Sociale Zaken.- Een European Disability Card.
- Of een rekeninguittrekstel van een recente storting van de tegemoetkoming van de FOD.
- Of een attest of dat je een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zaken ontvangt.
Je ontvangt een verhoogde kinderbijslag- Een attest van de FOD Sociale Zaken met minimaal 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’.
- Of een attest waaruit blijkt dat je verhoogde kinderbijslag ontvangt met de vermelding dat deze wordt toegekend wegens een handicap van ten minste 66%.
Je bent voor ten minste 66% arbeidsongeschikt.Breng ons een attest van je ziekenfonds gedateerd in september 2018 met daarop een geldigheidsperiode, je RIZIV-nummer en een vermelding van minimaal 66% arbeidsongeschiktheid.
- Of een attest van de FOD Sociale Zaken met de vermelding ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder …’
- Of een attest van het RIZIV.
Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling.Breng ons een verklaring van de directie van de instelling.
Je bent erkend politiek vluchteling.- Een attest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met de vermelding ‘vluchteling’.
- Of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar je verblijft.
- Of een identiteitsbewijs voor vreemdelingen.
Je krijgt ook korting als je ten laste bent van iemand die aan een van deze voorwaarden voldoet.